Szakmai anyagok

Mûhely | Módszertan | Terápia | Dolgozatok | Archívum

A Dark Triad vizsgálata

A Dark Triad vizsgálata

Agócs Noémi - Szakdolgozat 2017

Kutatásunkban a Dark Triad konstruktum - azaz a machiavellizmus, a nárcizmus és szubklinikus pszichopátia - jelenlétét, nagyságszintjét hasonlítottuk össze a javítóintézeti nevelésüket töltő személyekből álló kísérleti csoportban és nem bűnelkövető személyekből álló kontrollcsoportban.

Olvas

A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében –          A javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. Kódex szabályozása alapján

A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében - A javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. Kódex szabályozása alapján

Havasi Sára TDK dolgozat - 2017

Tudományos dolgozatom a büntetés-végrehajtási jogon belül elhelyezhető javítóintézeti nevelés végrehajtásával foglalkozik a 2013. évi CCXL. törvény, vagyis a Büntetés-végrehajtási Kódex tükrében.

Olvas

Fiatalkorúak a magyar és a spanyol büntető igazságszolgáltatásban

A fiatalkorúak a magyar és a spanyol büntető igazságszolgáltatásban

Bory Noémi - Phd értekezés tézisei
2016

A dolgozat célja a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó speciális anyagi, eljárási és végrehajtási jogi rendelkezések átfogó bemutatása Magyarországon és Spanyolországban. Célom volt kiemelten foglalkozni a fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének és a javítóintézeti nevelésnek a bemutatásával Magyarországon és Spanyolországban.

Olvas

Életút-rajzok vizsgálata

Életút-rajzok vizsgálata

Balogh Zsófia Nóra - 2015

Kísérletemben... vizsgáltam a gelotofóbia, gelotofília és a katagelaszticizmus énkép függvényében megfigyelt változásait.

Olvas

Előzetes letartóztatás

Előzetes letartóztatás végrehajtása javítóintézetben

Lantos Carmen - 2015

Dolgozatomban csak a javítóintézetben folyó munkát ábrázolom, nem térek ki a büntetésvégrehajtási intézetekben végrehajtott előzetes letartóztatásra. Hasonlóképpen csak az említett viszonylatban – ti. Szőlő utcából Aszódra ítélt fiatalokkal felvett interjúk – vizsgálom a jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelés gyakorlatát.

Olvas

Kockázatvállalás és önértékelés

Kockázatvállalás és önértékelés serdülőknél - fiatalkorú fogvatartottak vizsgálata egyéni nehézségeik bevonásával

Halász Alexandra Anna - 2014

Jelen dolgozatomban egy nagyobb, intézményi kutatáshoz - Kökönyei Gyöngyi, Józan Anna és az ELTE Kriminológiai Pszichológia Kutatócsoport munkájához - csatlakozva vizsgálom fiatalkorú fogvatartottak önértékelését, társas és személyes nehézségeiket, valamint kockázatvállalásukat.

Olvas

A fiatalkorú bűnelkövetők...

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben

/Szakdolgozat 2013/

Miklós Rita

Kutatásom legfőbb irányvonala a deviáns viselkedésű fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációjára terjedt ki, konkretizálva a javítóintézet keretein belül folyó nevelési módszerekre. Ezen módszerek megismeréséhez, sikerült betekintést nyernem és tapasztalatokat gyűjtenem, hiszen a három év során eltöltött gyakorlataim helyszíne többnyire az aszódi javítóintézet keretein belül valósulhatott meg, ahol lehetőségemül szolgálhatott a fiatalkorú elítéltekkel folyó munkálatokba való betekintés

Olvas
A büntetés árnyékában

A büntetés árnyékában

Karai Klaudia - 2011

Nap mint nap hallani a társadalmon belüli elidegenedésről, a bűnözés - ezen belül is a fiatalkorú bűnelkövetők - számának emelkedéséről. A közelmúlt riasztó ténye, hogy a bűnözés szerkezetében megjelenő változások megfigyelhetők a fiatalkorúak körében elkövetett bűncselekményeknél is. A szervezettség, a csoportos végrehajtás, a brutális, kíméletlen erőszak mind gyakrabban jellemzik a fiatalkorú elkövetőket...

Olvas

Fejlesztõpedagógia a javítóintézetben

Jerminé Nagy Mária

A gyereket nem lehet megjavítani. A múltat sem lehet kijavítani, sőt az okozott sérüléseket sem. A helyzeten lehet javítani. A bepiszkolódott ablakot lehet lemosni, amelyen keresztül nézte eddig a világot. "Íme tisztán láthatod a világot, ami kint van. Nem olyan a világ! Gyere megmutatom!"

- Deviáns fiatalok beszédfejlesztése a mesék segítségével
- Az intézetünkben alkalmazott fejlesztő módszerek
- Tanulási zavar, nehézség
- Bemutató tanítás
- Diszlexia
- A fejlesztőpedagógus vizsgálatai
- A mese, a vers szerepe a tanítási óráimon


A javÍtóintézeti nevelés kiszabásának bÍrói gyakorlata Magyarországon

Farkas Henrietta Regina
2015

A bíróságok évente két-háromszáz alkalommal szabnak ki javítóintézeti nevelést. Az ítélkezési gyakorlat elemzéséhez számos olyan ítélet került megvizsgálásra, amely fiatalkorúakra intézeti nevelést rendelt el. A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a magyar bíróságok milyen körülmények megléte esetén ítélik a fiatal elkövetőket javítóintézeti nevelésre, vagyis milyen körülményeket értékelnek a szankció megválasztása és kiszabása során.


Fiatalkorú fogvatartottak nevelése egy empirikus kutatás tükrében

...továbbá a szintén szabadságelvonással járó javítóintézetekben és a bv. intézetekben zajló nevelés közötti hasonlóságokat és különbségeket is szeretném bemutatni.
2013
Juhász Andrea Erika


Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében

Kutatásunk részben alátámasztotta hipotézisünket, mely azt fogalmazta meg, hogy a családban felnövő gyerekek feltehetően kevesebb szorongást fognak mutatni, szemben a családrendszerből kikerültekkel.
2013
Takács Borbála


A javítóintézet szerepe a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésében

A javítóintézet nem egyenlő a börtönnel. A javító nevelést nem szabad büntetésként értelmezni, hiszen a fiatalok nagy részének inkább lelki és gyakran fizikai sérülésük gyógyítására, segítségre, szeretetre, őszinte beszélgetésekre, rendszeres törődésre van szükségük.
Tóth Brigitta


Kognitív folyamatok az agresszió hátterében

A szakdolgozat célja az agresszivitás hátterében álló kognitív folyamatok, ezen belül a figyelmi mechanizmusok jellemziinek vizsgálata fiatalkorú bőnelkövetői mintán.
2011
Hajdu Eszter


A javítóintézet a börtön elõszobája?

A javítóintézeti nevelésnek kettős funkciója van a magyar jogrendszerben. Egyrészt mint büntetőjogi intézmény egyfajta joghátrány, melyet a bűncselekmény elkövetője szenved el. Másrészt nevelő hatásának kiemelkedő szerepe miatt egyfajta visszaterelő mechanizmus is, hiszen fő célja a társadalmi együttélés készségének sikeres kialakítása.
2010
Schnautigel Károly
- Fel -